مونږ سره اړیکه


پته: د افغان انرژي معلوماتي مرکز(AEIC)، د اوبو او برېښنا وزارت، دارالمان سرک، کابل، افغانستان

موبایل شمیره:

برېښنالیک:

نوم:
برېښنالیک:
موضوع:
پیغام: