په افغانستان کې د افغان انرژۍ معلوماتي مرکز موخه تر ټولو دقیق، اعتباري او د انرژۍ بې طرفه احصایوي معلوماتو، نورو معلوماتو، او تحلیل خپرونکی او مرکزي ساتنځای دی.

 

د افغان انرژۍ معلوماتي مرکز د افغان انرژۍ مرستې پروګرام( (AEAP برخې د USAID یا د نړیوال پرمختګ لپاره د متحده ایالاتو سازمان له لورې په ۲۰۰۵ کال کې رامنځته شوی او د نړیوال پرمختللي انجینرۍ نښلونکي (AEAI) له لورې پرمخ وړل کیږي.

 

په ۲۰۰۷ کال کې کله چې د افغان انرژۍ مرستې پروګرام پای ته ورسېده،نو USAID ددې پروژې پرمخ بیولو لپاره د افغانستان زېربنایي بیارغونې پروګرام لاندې چې د لیوس برګر بلېک او ویاچ جاینټ وینچر لخوا پرمخ وړل کیږي، ملاتړ ته غاړه کېښوده. ۲۰۰۹ کال سپټمبر میاشت کې USAID لارَښوونه وکړه چې نړیوال پرمختللي انجینرۍ نښلونکی (AEAI)د افغان معلوماتي انرژۍ مرکز به د اوبو او برېښنا وزارت ته ولېږدوي. نوموړې پروژه به د ۲۰۱۰ کال سپټمبر پورې بشپړه شي.

 

د افغان د انرژۍ معلوماتي مرکز په بېلا بېلو کړنو کې د انرژۍ پلان او پرمختګ کړنلارې ملاتړ کوي:

 

  • د برېښناکوټونو اړوند معلومات او تخنیکي نقشې به په یو کتابتون کې راجمع او وساتل شي
  • د سیمه ایز انرژۍ خوندیتوب په ګډون د انرژۍ لپاره راتلونکی اټکلي اړتیاوې او د پخواني انرژۍ احصایوي معلوماتو ساتل
  • د یوې مرجع په څېر د برېښناکوټونو او واردونکې برېښنا په اړه معلوماتي سرچینه
  • د انرژۍ اغېزناکي لوړول، انرژۍ تکنالوژۍ مسیر او د دوام وړ انرژۍ ملاتړ. د موجودې، نوې او راتلونکې انرژۍ ټکنالوژۍ لپاره بازاري ملاتړ برابرول. د انرژۍ د اقتصادي او چاپېریالي ګټو په اړه د خلکو عامه پوهاوي ملاتړ.
  • ځایي ماهرانو او موسسو لپاره تر ټولو غوره نړیوال تمریناتي لېږد.

 

بېرته شاته