پیژندنې

نمبر. سرلیک ښکته کول
1 د شبکو فرعي تمځایونه لپاره معیاري عملیاتو کړنلارې، ۱۲ د جولایي ۲۰۱۵ فایل ښکته کول
2 د عمومي پراخونې پلان، د فېبروري ۹، ۲۰۱۵ فایل ښکته کول
3 د PPT-CEO USAID سپټمبر ۲نیټه ۲۰۱۵_د افغانستان برېښنا شرکت وروستۍ بیا کتنه ۰۱/۰۹/۲۰۱۵ فایل ښکته کول
4 د ولسمشر لپاره د کاسا ۱۰۰۰ لنډ لیک ـ ۲۶ اپریل ۲۰۱۵ فایل ښکته کول
5 د کندهار لمریزې پروژې لپاره د افغان ـ هند مشرانو غونډه، ۶ اګست، ۲۰۱۵ فایل ښکته کول
6 د ننګرهار انرژۍ په اړه لومړۍ موندنې ۲۰۰۹ فایل ښکته کول
7 د شبرغان طبیعي غاز پېژندنه ۲۰۰۹ فایل ښکته کول
8 د سلټ عمومي کتنه فایل ښکته کول
نمبر. سرلیک ښکته کول
1 د افغانستان ملي نوې کونکی انرژۍ تګلارې وروستۍ مسوده فایل ښکته کول
2 د اساسي قانون وروستۍ مسوده(په انګلیسي) فایل ښکته کول
3 د افغانستان راتلونکی خوندي کول فایل ښکته کول
نمبر. سرلیک ښکته کول
1 د افغانستان شمال ختیځ برېښنا سیستم (NEPS) فایل ښکته کول
2 د AEAI برېښنا سکتور ماډل جوړونه V7 فایل ښکته کول
3 د AEAI اندازه وي برېښنا د سکتور ماډل جوړونه ۴/۰۶ فایل ښکته کول
4 د متحده ایالاتو حکومت د برېښنا سکتور ۸/۰۴ فایل ښکته کول
5 د متحده ایالاتو نړیوال پرمختیایي سازمان(USAID) د برېښنا اټکلي غوښتنې ۱۱/۰۵ فایل ښکته کول
6 د GoA انرژۍ عمومي کتنه۱۲/۰۵ فایل ښکته کول
7 د نړیوال بانک د انرژي ستراتیژي ۲/۰۵ فایل ښکته کول
8 د AEAI هېواد معلوماتي عمومي کتنه ۸/۰۵ فایل ښکته کول
9 د GoA، اوبه خور او برېښنا NPP-JPT پېژندنه ۲۰۰۴ کال فایل ښکته کول
10 په افغانستان کې د آیسا پانګه اچونه فایل ښکته کول
11 د افغانستان ۱۳۸۲ کال اساسي قانون انګلیسي ژباړه فایل ښکته کول
12 د افغانستان ۱۳۸۲ کال اساسي قانون فایل ښکته کول
13 په افغانستان کې د GERES پېژندنه فایل ښکته کول
نمبر. سرلیک ښکته کول
1 د نړیوال بانک د غازو بیو موضوعګانې ۵/۰۵ فایل ښکته کول
2 د نړیوال بانک د غازو سکتور جوړښت ۵/۰۵ فایل ښکته کول
3 د غازو د بیو ټاکلو طریقې ۵/۰۵ فایل ښکته کول
نمبر. سرلیک ښکته کول
1 د TAP لپاره د MMI پېژندنه ۴/۰۵ فایل ښکته کول
2 د پېپسن مشورتي تکنالوژیکي اقتصادي شوني توب ۴/۰۵ فایل ښکته کول
3 د GoA د لارښوونې کمېټې پېژندنه فایل ښکته کول
4 د MWP پېژندنه ۲۰۰۴ کال فایل ښکته کول
نمبر. سرلیک ښکته کول
1 د زغم ټکي برېښنا سکتور لپاره کړنلاره او مقررات ۲/۰۴ په دري ژبه فایل ښکته کول
2 د زغم ټکي برېښنا سکتور لپاره کړنلاره او مقررات ۲/۰۴ په انګلیسي ژبه فایل ښکته کول
نمبر. سرلیک ښکته کول
1 د ماونسل امکاني څېړنه ۷/۰۵ فایل ښکته کول
2 د ماونسل شونيتوب۷/۰۵ فایل ښکته کول
3 د ماونسل د ټکنالوژۍ ټاکنه ۷/۰۵ فایل ښکته کول
4 د AEAI سوداګري- قانوني موضوع ګانې ۷/۰۵ فایل ښکته کول
5 د ماونسل اندازه کونکې اسانتیاوې ۷/۰۵ فایل ښکته کول
6 د آسیایي پرمختیایي بانک پېژندنه، ۷/۰۵ فایل ښکته کول
7 د ماونسل ځای ټاکنه ۷/۰۵ فایل ښکته کول
8 د AEAI پرتله یي توربین انجن ۷/۰۵ فایل ښکته کول
نمبر. سرلیک ښکته کول
1 د چاریکارو او دوشي ماونسېل ۷/۰۵ فایل ښکته کول
2 د نۍ آباد او پلخمري ماونسېل ۷/۰۵ فایل ښکته کول
نمبر. سرلیک ښکته کول
1 د متحده ایالاتو نړیوال پرمختیایي سازمان(USAID) پروګرام، ۱/۰۴ فایل ښکته کول